Ogłoszenia

========================

Narodowy Spis Powszechny

..:: Informacja ::..

========================

Aktualiacja cenika

wod-kan na rok 

2021

..:: Czytaj dalej ::..

======================== 

Informacja o przetwarzaniu

danychosobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

RODO

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ZalewieW związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały poniższe prawa.

Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą poniższe informacje i związane z przetwarzaniem zasady Państwa danych osobowych:1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zalewie,

pod adresem: ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo, nr tel.

89-758-80-97, e-mail: zgk@zgk-zalewo.pl.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

e-mail: iod@zgk-zalewo.pl.3. Spółka przetwarza Państwa dane w następujących celach:

a) realizacji umowy zawartej ze Spółką na podstawie art. 6 ust. I lit. b) Rozporządzenia,

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i realizacją zawartych umów na podstawie art. 6 ust. I lit. c) Rozporządzenia,

c) wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu umowy -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,

d) dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. I lit. 1) Rozporządzenia,

e) statystyka i raportowanie wewnętrzne na podstawie art. 6 ust. I lit. 0 Rozporządzenia,

f) podjęcia na Państwa wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

g) świadczenia wszelkich usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania:

a) realizacja zawartej umowy,

b) obsługa spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad urządzeniami wod-kan,

c) w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji 2 lit. a),

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,

e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach:

a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

c) prawo do usunięcia danych, zgodnie 2 an. 17 Rozporządzenia,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

e) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.

 


6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez państwa prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub zlecenia usługi Spółce.8. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Państwa ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20/6 679 dotyczącego ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com